Regulamin

Regulamin szkoły Top Dance Academy


DEFINICJE

1. TDA – Top Dance Academy
2. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia w TDA
3. Cennik – aktualne ceny zajęć prowadzonych przez TDA, dostępne na stronie internetowej szkoły www.TopDanceAcademy.pl
4. Instruktor – osoba uprawniona do prowadzenia zajęć w szkole TDA
5. Oferta – aktualna lista zajęć prowadzonych przez TDA, dostępna na stronie internetowej www.TopDanceAcademy.pl
6. Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia grupowe lub indywidualne
7. Uczestnik – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach opłaconych i prowadzonych w TDA


UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 • Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez TDA jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. W przypadku osób nieletnich obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
 • Uczestnikiem w zajęciach prowadzonych przez TDA mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej szkoły tańca.
 • Podczas zajęć na sali tanecznej mogą przebywać jedynie osoby będące na liście Uczestników zajęć.
 • Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach osobom trzecim.
 • Każdy Uczestnik przed zajęciami zobowiązany jest zgłosić się do recepcji po kluczyk do szafki w szatni.
 • Po zakończeniu zajęć Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia zamkniętej szafki w szatni i do oddania kluczyka w recepcji. Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest traktowane jako konieczność wymiany zamka w szafce na koszt Uczestnika (25 zł.).
 • Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Instruktor ma prawo nie wpuścić osoby w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet (np. buty z metalowymi flekami).
 • TDA prosi o punktualne przybycie Uczestnika na zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo Instruktor prowadzący zajęcia grupowe może nie wpuścić osób spóźniających się na salę.
 • Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć Uczestnika, który swoim zachowaniem zakłóca przebieg zajęć lub którego zachowanie jest niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Zgodnie z ofertą TDA, zapisy do poszczególnych grup tanecznych, mogą odbywać się osobiście w siedzibie szkoły, telefonicznie oraz mailowo.
 • Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników ilość osób w grupach jest ograniczona.
 • W przypadku zbyt małej ilości Uczestników danej grupy tanecznej, TDA zastrzega sobie prawo do łączenia grup. Jeżeli zmiany związane z łączeniem grup nie będą odpowiadały Uczestnikowi zajęć, TDA zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej opłaty wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.
 • TDA zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy poszczególnych zajęć w przypadku braku wystarczającej liczby osób uczestniczących w zajęciach lub zmniejszeniu się liczby Uczestników w trakcie trwania zajęć oraz gdy łączenie grup o których mowa powyżej nie dojdzie do skutku. W takim przypadku nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
 • W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, TDA ma prawo wyznaczyć zastępstwo bez konieczności informowania o tym fakcie Uczestników.
 • W przypadkach losowych, TDA ma prawo do odwołania zajęć, które zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikiem. Jeżeli przesunięty termin nie będzie odpowiadał Uczestnikowi, część opłaty zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.
 • TDA zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje przypisanych Uczestników.
 • TDA nie gwarantuje partnerów do grup tanecznych.
 • W przypadku świąt zajęcia nie odbywają się i nie są przenoszone na inny termin.
 • Za zgodą Instruktora, na zajęciach można używać kamer i innych urządzeń rejestrujących, ale bez prawa do publikacji nagrań.

LEKCJE INDYWIDUALNE

 • Lekcje indywidualne można umawiać osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 • W tym samym czasie na sali tanecznej mogą odbywać się więcej niż jedna lekcja indywidualna z innym Instruktorem. W takim przypadku koszt lekcji indywidualnej pomniejszony jest o 10%.
 • Jeżeli Uczestnik lekcji indywidualnej chce mieć salę na wyłączność, to powinien o tym poinformować w momencie umawiania lekcji.
 • Zmiana terminu lekcji lub jej odwołanie możliwe jest nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Jeżeli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak jakby lekcja się odbyła i nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku wypadków losowych lub choroby Instruktora, TDA może zaproponować Uczestnikowi zastępstwo lub inny termin lekcji. Jeżeli Uczestnikowi proponowany termin nie będzie odpowiadał, TDA dokona zwrotu opłaty za lekcję.
 • W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończy się zgodnie z planem.

OPŁATY, PRZESUNIĘCIA ZAJĘĆ I ZWROTY OPŁAT

 • Opłata za zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem powinna być uregulowana przed rozpoczęciem zajęć.
 • Opłaty wnoszone są w formie gotówkowej, kartą kredytową w recepcji lub przelewem na numer rachunku:

  Bank Pekao S.A. oddział w Piasecznie
  Nr rachunku: 87 1240 6351 1111 0010 6547 4609
  TOP DANCE ACADEMY MAŁGORZATA CIESZKOWSKA
  ul. Pod Bateriami 50, 05-502 Piaseczno

  W przypadku przelewu płatność uważa się za dokonaną w momencie wpłynięcia środków na konto TDA.
 • Opłata za zajęcia jest bezzwrotna (nie dotyczy przypadków objętych niniejszym Regulaminem).
 • W przypadku minimum dwutygodniowej choroby Uczestnika istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na następny okres rozliczeniowy (miesiąc). W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia TDA o nieobecności w terminie 2 dni od daty pierwszych zajęć objętych chorobą. Po zakończeniu choroby, która trwała minimum dwa tygodnie, Uczestnik w ciągu 3 dni jest zobowiązany do dostarczenia mailowo lub osobiście podania o przesunięcie opłaty wraz z kopią zwolnienia lekarskiego obejmującego okres absencji.
 • W innych przypadkach (nawet losowych) przesunięcie opłaty na okres późniejszy lub zwrot nie jest możliwy.
 • W przypadkach określonych w Regulaminie, kiedy Uczestnikowi przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia. Zwroty są dokonywane przez TDA w ciągu 7 dni na konto Uczestnika.

BEZPIECZEŃSTWO

 • TDA nie ubezpiecza Uczestników zajęć i nie ponosi odpowiedzialności od nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.
 • Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
 • Za mienie Uczestników zajęć TDA nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik powinien powiadomić policję oraz niezwłocznie poinformować o tym recepcję szkoły.
 • Zabrania się przebywania Uczestników na sali tanecznej bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.
 • Zabrania się wylewania na parkiet jakichkolwiek substancji, oraz wnoszenia jedzenia i ciepłych napoi na salę taneczną.
 • Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w recepcji nie zakłócając przebiegu trwających zajęć.
 • Osoby przebywające na terenie TDA są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i P.poż., oraz poleceń przedstawicieli TDA. Prosimy o zachowanie czystości i poszanowanie mienia TDA i innych Uczestników zajęć.
 • Na terenie TDA obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest TDA.
 • Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TDA do celów marketingowych oraz celów związanych z organizacją zajęć.
 • Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, do ich poprawienia lub usunięcia.
 • TDA może bezpłatnie wykorzystać sfotografowany i sfilmowany wizerunek Uczestnika zajęć przez przedstawiciela TDA w celach promocyjnych. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie jego wizerunku, ma obowiązek zgłosić ten fakt przedstawicielowi TDA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu TDA mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.
 • TDA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie (w formie pisemnych aneksów) i do powiadomienia o tym fakcie Uczestników.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2015 r.